Privacyverklaring Dansschool Kwadraat vzw

 

Wie zijn wij?
Deze website wordt beheerd door Dansschool Kwadraat vzw, in samenwerking met Dansstudio Pivolté vzw.


Algemeen
Dansschool Kwadraat vzw hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle informatie die naar een uniek identificeerbare persoon verwijst. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Daarbij houdt Dansschool Kwadraat vzw zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation). Dit betekent dat wij maatregelen nemen die waarborgen dat:

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens strikt beperkt zijn tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat je op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.


Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevens nodig?
Dansschool Kwadraat vzw verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om aankopen via deze website te kunnen verwerken (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van relevante informatie (gerechtvaardigd belang)

 

Welke gegevens verzamelen wij over jou?
Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres

 

Hoe verzamelen we deze gegevens?
Deze gegevens worden door jou aan Dansschool Kwadraat vzw doorgegeven tijdens de aankoopprocedure die je op deze website volgt.


Met wie delen we deze gegevens?
De gegevens die je aan Dansschool Kwadraat vzw verstrekt kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden. Zo worden onder meer gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Mollie: afhandeling van betalingen.
 • JouwWeb: het onderliggende platform waarop deze website werkt.
 • Dansstudio Pivolté vzw: het versturen van relevante informatie.

In dit verband verwijzen wij ook naar de privacyverklaringen van genoemde derden.
De verstrekte gegevens zullen niet aan andere derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien je hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die
toestemming.


Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Dansschool Kwadraat vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansschool Kwadraat vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.


Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.
De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
Alle medewerkers die namens Dansschool Kwadraat vzw kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
Alle medewerkers van Dansschool Kwadraat vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Wat zijn je rechten?

 • Recht om jouw gegevens in te kijken: je hebt steeds recht op toegang tot en inzage van jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • Recht om jouw gegevens aan te passen: je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
 • Recht om je toestemming in te trekken: wanneer de verwerking gebaseerd is op je toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.
 • Recht van bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens: je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door Dansschool Kwadraat vzw of één van haar medewerkers.
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen: je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging de verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.


Hoe kan je je rechten uitoefenen?
Om voormelde rechten uit te oefenen kan je een schriftelijke aanvraag richten aan Dansschool Kwadraat vzw per e-mail: dansstudiopivolte@gmail.com.
Bij de uitoefening van jouw recht verzoeken wij je om duidelijk aan te geven op welk recht jij je wenst te beroepen en tegen welke verwerking(en) jij je eventueel verzet of welke toestemming je wenst in te trekken.


Wijziging privacyverklaring
Dansschool Kwadraat vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 13 maart 2024.